Lite om nationalekonomi

När det kommer till ekonomiska studier av ekonomi är det kanske just nationalekonomi som är det mest viktiga området. Området studerar och behandlar nämligen fördelningen av de resurser som fördelas på nationell skala, alltså inom ett land. Man brukar inom nationalekonomin utgå från att ekonomi handlar om att prioritera och att det därför handlar om val när man planerar ett samhälles ekonomi.

Man brukar dela in nationalekonomin i framför allt två huvudområden nämligen makroekonomi och mikroekonomi. Makroekonomin innebär studien av ekonomi i dess helhet och man behandlar aspekter så som inflation och arbetslöshet inom området. Det är det området som behandlas mest när det kommer till stora politiska frågor på nationell nivå. Mikroekonomi behandlar å andra sidan mer specifika ekonomiska områden så som konsumenter och beslutsfattare.

Som akademiskt ämne uppfanns nationalekonomin av den skotske filosofen och ekonomen Adam Smith i slutet av 1700-talet. Det har dock förekommit ekonomiska analyser i viss mån även tidigare i historien. Exempelvis behandlade redan den grekiska filosofen Platon liknande aspekter bland annat när han beskrev hur staten borde fungera och Aristoteles hade också verk där han behandlade liknande frågor.

Nationalekonomiska system är också det som är grundläggande inom politiska ideologier där de stora skillnaderna består i hur resurserna ska fördelas inom folket. Adam Smith som var en liberal tänkare menade till exempel att arbetsfördelningen inom företag och länder var det viktigaste för ekonomin och att en fri marknad var viktig för hög produktivitet. Karl Marx som grundade marxismen menade å andra sidan att kapitalismen var av ondo och att en ekonomi skulle planeras inom ett land, så kallad planekonomi. Det har förutom dessa förekommit en rad olika skolor inom nationalekonomin och den som används mest i västvärlden idag är just marknadsekonomin som i mångt och mycket utgår från just Adam Smith. Planekonomi har nämligen visat sig inte fungera särskilt bra i de länder man har provat.

Nationalekonomi bedrivs som utbildning vid de flesta universitet i Sverige och är vanligt att man läser som masterprogram efter att man exempelvis har genomgått en ekonomisk kandidatutbildning eller ett statsvetenskapligt program. Det är en viktig förutsättning för att ett land ska fungera och det behövs nationalekonomer som förstår hur ekonomin i ett land fungerar i praktiken. Nationalekonomer tillhör den grupp i arbetslivet som har högst lön.