Nyckeltal visar företagets ekonomiska ställning

Inom företagsekonomi talar man ofta om finansiella nyckeltal. Du kanske har hört talas om uttryck som soliditet, likviditet och bruttovinstmarginal. I den här artikeln ska vi gå igenom några av de vanligaste nyckeltalen, hur man tolkar dem och varför nyckeltalen är viktiga att känna till.

Vad är nyckeltal?

Finansiella nyckeltal är hjälpmedel för ekonomer och företagets ledning för att identifiera, beskriva och analysera ett företags ekonomiska ställning. Utifrån företagets årsredovisning kan dessa nyckeltal räknas fram och det finns branschspecifika värden som man kan jämföra mot.

Varför är nyckeltal viktiga?

Genom att jämföra med andra företag och branschen i stort vet man vilka som är normala- eller bra värden och man kan dra viktiga slutsatser gällande företagets ekonomiska ställning. Man vet hur företaget mår, vilken riktning företaget har och vad som behöver förbättras.

Man kan även med hjälp av nyckeltal identifiera om företaget växer i lagom takt, om man klarar av att betala sina kortfristiga skulder och hur bra företaget skulle klara av eventuella förlustår.

Företaget Apple slutade nyligen redovisa sina nyckeltal och marknaden reagerade kraftigt negativt på det.

Vilka är de vanligaste nyckeltalen?

I den här artikeln ska vi titta på de tre vanligaste nyckeltalen, och de är följande:

  • Solidtet
  • Kassalikviditet
  • Bruttovinstmarginal

Soliditet

Det finansiella nyckeltalet soliditet visar företagets betalningsförmåga på lång sikt och därmed företagets stabilitet. Soliditet ökar ju större andel det egna kapitalet är i förhållande till det totala kapitalet. Därför ökar soliditeten i företaget om företagets vinst sparas i bolaget och minskar vid utdelning. Inom finansvärlden visar det sig att småbankerna har bättre soliditet än de större bankerna, troligtvis just på grund av utdelning. Soliditet räknas ut på följande vis:

  • Eget kapital / Totalt kapital = Soliditet

Men alla företagare behöver ta ut pengar ur företaget för att kunna bekosta sina privata omkostnader. Som enskild näringsidkare är det dessutom extra viktigt att tänka på pensionen eftersom man inte tar ut lön på samma sätt som i ett aktiebolag. Då kan det vara klokt att investera pengarna man tar ut ur bolaget i fonder. Ett exempel på en plattform att investera sina pengar är Savr.com där man placerar sina pengar i just fonder.

De flesta börsnoterade svenska företagen har oftast en soliditet kring 30-40%, vilket kan anses vara god soliditet.

Kassalikviditet

Kassalikviditet visar betalningsförmågan på kort sikt. Inom företagsekonomi benämns ju just pengar som likvider. Ordet får en att oavkortat tänka på något rörligt, vilket just pengar är. Det kommer in pengar och det betalas ut pengar. Ett företag som har problem med sin likviditet tvingas hitta snabba lösningar på sina problem.

Kassalikviditet beräknas fram enligt följande formel:

  • Omsättningstillgångar – lager / kortfristiga skulder

Företagets kassalikviditet bör ligga på minst 100%.

Bruttovinstmarginal

Bruttovinstmarginal är ett nyckeltal som ingår i gruppen lönsamhetsnyckel. För exempelvis ett varuhandelsföretag visar bruttovinstmarginal hur stor del av omsättningen som blir över efter varukostnader. Det är sedan de pengarna som ska finansiera personal och övriga omkostnader.

Formeln för bruttovinstmariginal:

  • Bruttovinst / Nettoomsättning x 100
azalea